Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

„PAN ZIEMNIAK”

1 . Postanowienia ogólne

 • Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 • Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez profil internetowy sklepu „PAN ZIEMNIAK” w serwisie facebook https://www.facebook.com/panziemniaklegnica lub system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej https://sklep303694.shoparena.pl
 • lub www. panziemniak.com.pl
 • Właścicielem marki handlowej „PAN ZIEMNIAK” oraz sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem com.pl jest TSTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ulicy Adama Mickiewicza 1a/10, 59‑220 Legnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000657525. Kapitał zakładowy 10.000 zł wniesiony w całości  NIP: 6912521401, REGON: 366298941
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 • Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 • Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
 • Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

2. Zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez profil internetowy sklepu „PAN ZIEMNIAK” w serwisie facebook https://www.facebook.com/panziemniaklegnica lub system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej https://sklep303694.shoparena.pl
 • Lub www. panziemniak.com.pl.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po potwierdzeniu zamówienia i jego opłaceniu przez Kupującego.
 • W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie przez Sprzedającego. W przypadku uiszczenia ceny zakupu za towar niedostępny Sprzedający dokona zwrotu nadpłaconej opłaty w przeciągu trzech (3) dni roboczych.
 • Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności https://www.przelewy24.pl, w sklepie gotówką lub kartą płatniczą oraz gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia na adres wskazany przez Kupującego.
 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego jest ono automatycznie przekazywane do realizacji z uwzględnieniem ustalonego przez Kupującego terminu odbioru produktu, w celu dostarczania świeżego towaru.
 • Po złożeniu zamówienia zawierającego produkty sprzedawane luzem (na wagę) Sprzedający zastrzega możliwość różnicy pomiędzy zamówieniem, a rzeczywistą ilością produktu do +/- 5% zamówionej ilości produktu. Po przygotowaniu zamówienia Kupujący otrzyma informację o ilości przygotowanego produktu oraz wartość przygotowanego zamówienia.
 • W przypadku przygotowania do odbioru produktów w postaci żywności sprzedawanej luzem Sprzedawca dokona ich opakowania w lekkie torby foliowe lub papierowe. Zapakowanie zamówionych produktów w torby z tworzywa sztucznego nastąpi wyłącznie na życzenie Kupującego, po uprzednim uiszczeniu opłaty za takie opakowanie.
 • Odbiór zamówienia następuje przez Kupującego w terminie przez niego wskazanym, w wybranym sklepie prowadzonym przez Sprzedającego. Odbiór zamówionych produktów jest możliwy jedynie w godzinach otwarcia sklepu.
 • Przy odbiorze zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania numeru zamówienia.
 • Sprzedający wraz z zamówionymi produktami wyda Kupującemu paragon fiskalny. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę w przypadku wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby i podania numeru NIP.
 • Sprzedający będzie gotowy do wydania zamówionych produktów w terminie wskazanym przez Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czas przygotowania zamówienia wynosi jedną godzinę od przyjęcia zamówienia.
 • Brak odbioru zamówienia w umówionym terminie będzie skutkował jego anulowaniem, jeżeli Sprzedającemu nie uda się ustalić z Kupującym nowego terminu odbioru lub mimo jego ustalenia Kupujący nie odbierze zamówionych produktów.
 • W przypadku anulowania zamówienia Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający ma prawo potrącić koszt produktów, które z uwagi na czas oczekiwania na odbiór nie nadają się do dalszej sprzedaży.
 • Sprzedający na życzenie Kupującego może za opłatą dostarczyć zamówione produkty pod wskazany adres. Dostawa pod wskazany adres możliwa jest wyłącznie na terenie Miasta Legnicy, Miasta Lubina oraz miejscowości ościennych, które są położone nie dalej niż 10 km od wskazanych miast.

3 Prawo do odstąpienia od umowy

 • Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia odbioru zamówienia w sklepie lub jego dostarczenia przez Sprzedającego, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie, umowę uważa się za niezwartą.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy w przypadku zakupu: produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, produktów dostarczanych w opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 • Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczania o stosownej treści na adres Sprzedającego (TSTM Sp. z o.o. ul A. Mickiewicza 1a/10, 59-220 Legnica) lub na adres poczty internetowej Sprzedającego.
 • Kupujący po odstąpieniu od umowy sprzedaży jest zobowiązany do zwrotu zakupionych produktów bezpośrednio do sklepu, w którym odbierał on zamówienie lub, z którego realizowana była dostawa na adres Kupującego. Opakowanie produktów zwracanych powinno być nienaruszone,  odpowiadać ich właściwości i uniemożliwiać ich zepsucie, zniszczenie lub pogorszenie.

 4  Reklamacja

 • Kupujący przy odbiorze produktów powinien zbadać jakość dostarczonych produktów w obecności pracownika sklepu lub osoby za pośrednictwem, której odbywa się dostawa pod wskazany adres.
 • W przypadku wady Towaru pracownik Sklepu jest zobowiązany do jego natychmiastowej zamiany, a w przypadku braku takiej możliwości Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu ceny za zwrócony produkt.
 1. Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 • Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia.
 • Administratorem danych osobowych jest TSTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ulicy Adama Mickiewicza 1a/10, 59‑220 Legnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000657525. Kapitał zakładowy 10.000 zł wniesiony w całości. zwaną dalej Sprzedającym. NIP: 6912521401, REGON: 366298941
 • Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO).
 • Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: biuro@tstm.pl
 • Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w Warszawie.
 • Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. 

 

 1. Postanowienia końcowe
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w profil internetowy sklepu „PAN ZIEMNIAK” w serwisie facebook https://www.facebook.com/panziemniaklegnica lub system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.panziemniak.com.pl. wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: biuro@tstm.pl
 • Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl